top of page
הסכם לרכישת שירותים ומוצרים מחברת פתח-אור שערים ומחסומים בע"מ

1. תיאור השער החשמלי:

1.1. מוסכם בין הצדדים כי תיאור השער החשמלי (וכ"א מיחידות השער החשמלי) הינו בהתאם להצעת המחיר\הזמנה שאישר הלקוח

1.2. התחייבות הספק כוללת את אספקת השער החשמלי, הובלתו עד למקום הרכבתו, הפעלתו ובדיקת תקינותו.

2. מועד אספקה והתקנה:

2.1. מוסכם בין הצדדים כי מועד תחילת התקנת השער החשמלי יהיה בתוך 45 ימים מיום חתימת הסכם זה ותשלום מקדמה בפועל. המזמין ייתן לספק הודעה מוקדמת בכתב, חודש לפני מועד תחילת ההתקנה ובה יודיע כי עבודות ההכנה המפורטות בסעיף 3 מושלמות, המאוחר שביניהם.

2.2. הספק מתחייב לסיים את הרכבת השער החשמלי בתוך 14 ימי עבודה מיום תחילת ההתקנה. חרף האמור, הזמנה הכוללת מספר שערים חשמליים יתווספו 14 ימים נוספים בין כ"א מהשערים מעבר לשער החשמלי הראשון, קרי, השער השני יותקן 14 ימים לאחר השלמת התקנת השער הראשון, השער השני יותקן 14 ימים ממועד התקנת השער השני וכן הלאה.

2.3. מוסכם בין הצדדים כי מועד תחילת ההתקנה והרכבת הציוד ומועד גמר הרכבת השער החשמלי, מותנה במילוי כל התחייבויותיו של המזמין לספק על פי הסכם זה במועדן, לרבות פירעון כל התשלומים המגיעים לספק. בכל מקרה של אי מילוי התחייבות כלשהי מהתחייבויות המזמין, יהיה הספק רשאי, אך לא חייב, לדחות את מועד תחילת ההתקנה ו/או הרכבת הציוד ו/או גמר הרכבת הציוד עד למילוי כל התחייבויות המזמין על פי הסכם זה במלואן והמזמין ישפה  ו/או יפצה את הספק במקרה כזה, בגין כל נזק שייגרם לספק במישרין או בעקיפין כתוצאה מאי מילוי התחייבותו של הקונה במועדן, מיד לפי דרישתו הראשונה של הספק.

2.4. במקרה של עיכוב שיחול מחמת כוח עליון, שביתות או סיבות אחרות שאין לספק שליטה עליהם, ידחה ביצוע כל שלב מהשלבים המפורטים לעיל למועד שיהיה מאוחר מהמועד שנקבע לאותו שלב, פחות במספר הימים בהם חלו הפרעות או עיכובים כאמור.

המזמין והספק מצהירים שיש להם הביטוחים הדרושים לצד ג' וחבות מעבידים בכיסוי מלא ולא תהיינה טענות האחד כלפי השני בעניין זה.

3. עבודות לביצוע על ידי המזמין:

3.1. עבודות והספקות למשך כל תקופת ההרכבה:

3.1.1. עבודות ביטון יסודות השער, העברת קווי חשמל ותקשורת לטובת השער חשמלי, ע"פ תכניות והנחיות הספק.

3.1.2. אספקת זרם חשמל זמני, יציב בקרבת השער החשמלי לצורך הפעלת תאורת וכלי עבודה ניידים.

3.2. עבודות הכנה לקראת הרכבת השער החשמלי:

3.2.1. משטח עבודה מיושר ומפותח מתאים להרכבת השער החשמלי בהתאם לדרישות.

3.2.2. דרכי הגישה לשער החשמלי תהיינה פתוחות, מוארות, וללא מכשולים.

4. מחיר ותנאי תשלום:

4.1. תמורת אספקת השער החשמלי והתקנתו מתחייב המזמין לשלם לספק את הסך המוסכם על פי הצעת המחיר\הזמנה שאישר המזמין.

5. שלבי ותנאי תשלום עבור השער החשמלי:

5.1. הוסכם בין הצדדים כי שטרות שימסרו לספק להבטחת התשלומים האמורים בהסכם זה לא יהוו תשלום על חשבון המחיר אלא עם פירעונם בפועל. בגין כל איחור בתשלום או חלק ממנו ישלם המזמין לספק ריבית פיגורים, בנוסף רשאי הספק לדחות את ביצוע ההתקנה בפרק זמן מקביל לפחות לפרק הזמן של הפיגור בתשלום.

5.2. המחיר אינו כולל מיסים או היטלים או תשלומי חובה כלשהם העלולים לחול לאחר חתימת הסכם זה על השער החשמלי ו/או חלקיו, וכל מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה, כאמור, בין ממשלתיים ובין עירוניים יחולו על המזמין וישולמו על ידו.

6. מסירת השער החשמלי:
בכל מקרה שמסירת שער החשמלי, לאחר גמר הרכבתו תעוכב בשל סיבות שאינן קשורות בספק (כגון: חוסר חשמל, או אי השלמת עבודות בניה וכו'), היתרה לגמר השער החשמלי תשלום בתוך חודש מגמר הרכבתה על ידי הספק.

6.1. השער החשמלי, יימסר למזמין או לפקודתו לאחר שהתמלאו כל אלה:

6.1.1. ניתנה הודעה מהספק למזמין כי עבודות התקנת השער החשמלי הסתיימו והשער פועל בנוכחות הצדדים.

6.1.2. נפרע התשלום הראשון ונמסרו לספק כל יתרת השיקים והחיובים שעל המזמין לפרוע לספק על פי הסכם זה ביחס לאותו שער.

7. אחריות:

7.1. הספק יהיה אחראי עבור הציוד המסופק על ידו ועבור פעולתה התקינה של השער החשמלי לתקופה של 12 חודשים מיום מסירתו למזמין אחריות זו של הספק הינה בתנאי שהשרות התקופתי של השער החשמלי יהיה אך ורק בידי הצוות הטכני של הספק ממועד תחילת האחריות כאמור לעיל. התמורה עבור השרות הזה תשולם לספק על ידי מחזיק השער החשמלי בהתאם להסכם שרות נפרד ולפי התנאים המקובלים אצל הספק.           התחייבות הספק במשך תקופת האחריות מותנית במילוי התחייבויות המזמין לפי תנאי הסכם זה והסכם השרות.

7.2. האחריות דלעיל לא תחול במקרה של הפרעות ו/או קלקולים שיגרמו על ידי שימוש בלתי נכון בשער החשמלי לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור: הפרעות ו/או קלקולים שיגרמו מטיפול על ידי אנשים שאינם מהצוות הטכני של הספק, נזקי טבע, הפרעות חשמל, פגיעה במזיד, חבלה או כל סיבה שאינה בשליטת הספק.

7.3. הספק לא אחראי בכל חבות שהיא לנזק או להפסד העלול להיגרם למזמין ו/או לחילופין לכל צד שלישי ממועד מסירת השער החשמלי למזמין ואילך, כתוצאה מהפעלת השער החשמלי ו/או השימוש בו בין במישרין ובין בעקיפין, למעט נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות הספק. באחריות המזמין כי תוצא פוליסה לביטוח צד ג' בקשר עם השער החשמלי מיום מסירת השער החשמלי ואילך.

 

8. שונות:

8.1. מוסכם כי ציוד השער החשמלי שהגיע, אם בחלקו ואם בשלמותו, לאחר הבניה או לכל מקום אחר לפי הוראותיו של המזמין, יהא בבעלות הספק לכל דבר ועניין ולספק תהא זכות עיכבון של השער החשמלי ואביזריו כדי שתשלום הכספים המגיעים לו מהמזמין. בנוסף ומבלי לפגוע באמור לעיל יוכל הספק בין אם הורכב הציוד ובין אם לאו, להיכנס בכל עת למקום בו ימצא ציוד השער החשמלי ולקחתו לחזקתו ו/או להוציא מתחם אתר הבניה, הפירוק ו/או לקיחת הציוד יחולו על המזמין.

8.2. מוסכם בין הצדדים כי הבעלות בשער החשמלי, תעבור למזמין רק לאחר שייפרעו כל התשלומים והחיובי שעל המזמין לפרוע לספק על פי הסכם זה.

8.3. מוסכם מפורשות כי כל עוד לא נפרעו בפועל כל התשלומים המגיעים לספק על פי הסכם זה, לא יהיה המזמין או מי מטעמו או מכוחו רשאי להפעיל את השער החשמלי ו/או להשתמש בו ו/או להרשות לאחרים להפעילו או להשתמש בו ו/או לעשות כל עסקה שהיא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מפורשת בכתב של הספק.

9. כל התנהגות, ארכה, השהייה ויתור, הרשאה, קבלת כספים או שינוי (להלן: "ויתור") לא יהיה בהם כדי להצביע על כוונה מצד כלשהו לוותר ו/או לשנות כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, אלא אם הוויתור נעשה במפורש, בכתב ונחתם בחתימת ידו של הצד המוותר ו/או המשנה.

10. כל הודעה שתשלח לפי הסכם זה תשלח אך ורק בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי הכתובות הרשומות בהצעת המחיר\הזמנה שאישר המזמין או כל כתובת אחרת לגביה ניתנה הודעה לצד אחד ממשנהו, ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 72 שעות מעת השליחה מבית הדואר כשהיא מבוילת וממוענת כנדרש.

11. הצדדים מסכימים כי הסמכות המקומית בכל תביעה על פי הסכם זה ו/או בגין הפרתו מוקנית אך ורק לבית המשפט במחוז תל – אביב יפו.

bottom of page